Friday, November 13, 2009

"พลังความเข้มแข็งของชุมชน" : Community Empowerment

Community Empowerment "พลังความเข้มแข็งของชุมชน"

สรุปบทเรียนสำคัญจากการประชุมทีมงาน ADP ที่สนับสนุนโดย WVUS ระหว่าง 12-13 พฤศจิกายน 2009 ที่โรงแรม Town in Town กรุงเทพฯ มาฝากครับ............

พลังความเข้มแข็งของชุมชน หรือ ภาษาอังกฤษที่หลายคนอาจเคยได้ยิน คือคำว่า Community Empowerment ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญขององค์กรร่วมพันธกิจในการทำงานกับชุมชน ซึ่งหากมองกันแบบผิวเผินงานที่เราทำอยุ่ ก็อยุ่ในแนวของ empowerment แต่หากจะให้มีการจัดระดับของความเข้มแข็งของชุมชนแล้วนั้น สามารถแบ่งโดยใช้เรื่องของการมีส่วนร่วม "Community participation" มาช่วยจัดได้ดังนี้
  1. Information : มีส่วนร่วมเพียงให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นการให้ข้อมุลทางเดียว "one way"
  2. Consultation : ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน เป็นการให้ข้อมูล-แลกเปลี่ยนข้อมูุลสองด้าน
  3. Collaboration : ประสานความร่วมมือ คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และ ตัดสินใจ - shared control
  4. Empowerment : เป็นการถ่ายโอนการคิด การตัดสินใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน
ซึ่งหากเราย้ัอนกลับมาดูในงานของเราที่เป็นอยู่ อาจกล่าวได้ว่าเราเองยังไม่ถึงระดับของ Empowerment อย่างจริงจังตามที่เราได้คิด และ วางแผนไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะอยู่ในระดับที่ 2 หรือ 3 เท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่า จากระดับ 2-3 ที่เป็นอยู่นั้น จะนำไปสู่ระัดับ 4 ได้อย่างไร

ฝากไว้เป็นประเด็นในการพิจารณาวางแผนการทำงาน กำหนดบทบาทของทีมงานในการทำงานกับชุมชนหรือ partner โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ADP ที่อยู่ในช่วย transition จะมีกลไก หรือ วิธีการทำงานอย่างไรที่มุ่งให้เกิด empowerment กับ partner ต่าง ๆ ที่เราทำงานร่วมด้วย

เราจะคุยกันต่อเรื่องนี้ในการพบปะกันครั้งต่อ ๆ ไปครับ

ส่งรูปบรรยากาศ และ mind map สรุปเนื้อหาสำคัญมาให้ครับ
Tuesday, November 10, 2009

เก็บรูปมุมกว้างศูนย์เรียนรู้ (แวงใหญ่) มาฝาก

ศูนย์เรียนรู้ ADP แวงใหญ่
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านใหม่นาครอง (โนนขี้เหล็ก) ที่ทีมงาน ADP แวงใหญ่ตัดสินใจจะเข้าไปฟื้นฟู และ ย้ายสำนักงานโครงการเข้าไปอยู่ โดยตั้งใจจะทำเป็นศูนย์สาธิต และ ฝึกอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่นั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสหกรณ์ ซึั่งผลประกอบการดีมากมีกำไรต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และ ปีนี้เราสนัับสนุนเพียงแค่ 70% จากมติของกรรมการสหกรณ์ ซี่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีมาก ๆ ครับ

พื้นที่สวยครับ อยู่กลางทุ่ง ล้อมลอบไปด้วยแปลงนาของชาวบ้าน ซึ่งAdd Imageเป็นครอบครัวเป้าหมายบางส่วน
ดูศักยภาพของพื้นที่แล้วมีความเป็นไปได้
ว่าง ๆ แวะไปเยี่ยมนะครับ ปี 2010 จะมีการปรับปรุง และ คงจะเปิดบริการให้หลาย ๆ ที่ได้เข้าใช้บริการครับ

ท่านที่ใช้ google map หรือ google earth ท่านลองเข้าไปดูครับ