Monday, May 31, 2010

แบบทดสอบ “คุณเป็นคนอีสานเพียงใด”

“คุณเป็นคนอีสานเพียงใด”

1. ส่อนฮวก หมายถึงอะไร
ก. การทำอาหารที่มีลูกอ๊อดเป็นส่วนประกอบ
ข. การขายลูกอ๊อดที่อยู่ในสวิง
ค. การจับลูกอ๊อดด้วยสวิง
ง. การตักลูกอ๊อดด้วยช้อน
2. ผักอีตู่ บั กเขียบ บักมี่ บักนัด หมายถึงอะไร
ก. น้อยหน่า สับปะรด ขนุน ใบแมงลัก
ข. ใบแมงลัก ขนุน น้อยหน่า สับปะรด
ค. ผักชี สับปะรด ใบแมงลัก ขนุน
ง. ใบแมงลัก น้อยหน่า ขนุน สับปะรด
3. ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง ช้อน ปลาหมึก กำไล ตะกร้า
ก. บ่วง ปาอิแฮ ก้องขา กะบุง
ข. บ่วง ปาอิฮือ ก้องหู กะทอ
ค. บ่วง ปาอิฮือ ก้องแขน กะต่า
ง. บ่วง ปาแดก ก้องแขน กะบุง
4. สำนวนใดต่อไปนี้ หมายถึง ฉันไม่แคร์เธอหรอก
ก. บ่ถืกเด้หล่ะ
ข. อีหยังเกาะ
ค. กะซ่างแหล่ว
ง. บ่แคร์ดอก
5. ข้อใด้ต่อไปนี้หมายถึง อาการเหน็บชา
ก. เกี่ยวตีนกิน
ข. ตีนเกี่ยวกิน
ค. ตีนกินเกี่ยว
ง. เกี่ยวกินตีน
6. ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง สิ่งที่มีขนาดเล็กๆน้อยๆ
ก. ข่อแหล่แข่หล่อ
ข. หล่อแข่หล่อข่อ
ค. ข่อหล่อแข่แหล่
ง. ข่อหล่อแข่หล่า
7. ขาววอก จะพูดเป็นภาษาอีสานว่าอย่างไร
ก. ขาวโอกโลก
ข. ขาวโจ่นโพ่น
ค. ขาวจุ๊นพุ่น
ง. ขาวอื่อลื่อ
8. ขี้กะตืก หมายถึงอะไร
ก. ใส้เดือน
ข. พยาธิ
ค. จิ้งจก
ง. กิ้งกือ
9. ถ้าคุณ รู้สึกเบื่อหน่ายมากๆ คุณจะพูดว่า
ก. โอ้ยย บ่ฮู้อีหยังเดี๋ยวหนิ
ข. โอ้ยย อีหยังกะด้อกะเดี้ยแถะเดียวหนิ
ค. โอ้ยย กะหยอนเนาะสูกะเดยย
ง. โอ้ยย กูซะมาศุนย์แฮงเด๊
10. กูมาคันแข่วบักอันนี่เด้ โจมมันหนีแน เอ่อจั่งซี่ไคแหน่ บักควยตู้ หมายถึงอะไร
ก. ชั้นหล่ะอยากตบแกจริงๆ มาตีมัน อย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อย ไอ้เฮี้ยเอ้ย
ข. คนผีทะเล ชั้นหล่ะโกรธแกจิงๆ ชั้นชอบแก อยู่กับชั้นนะ ไอ้หมาบ้า
ค. ชั้นหล่ะหงุดหงิดกับแกจิงๆ เอามันออกไป อย่างนี้ค่อยดีขึ้นหน่อย ไอ้โง่เอ้ย
ง. ชั้นละอายแก่ใจจริงๆ มาจูบชั้น แล้วก็ยังไม่ยอมรับอีก ไอ้คนไร้ยางอาย

………………………………………………………………………………………………...
เฉลย : คงคคง คกขขค
………………………………………………………………………………………………...

วิเคราะห์
ตอบถูก 0-0 ข้อ = คุณเป็นชาวต่างชาติ แน่เลย (โปรดตรวจสอบ Species or Pedigree ของท่านดู)
ตอบถูก 1-2 ข้อ = คุณไม่ใช่คนอีสานดอก (ควรเปลี่ยนมาคบเพื่อชาวอีสานบ้าง แล้วจะรู้ว่ามันม๊วนนน ม่วนนน)
ตอบถูก 3-4 ข้อ = คุณไม่น่าใช่คนอีสาน (ถ้าใช่ ท่านอาจลืมกำพืด หรือสายพันธ์ท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว)
ตอบถูก 5-6 ข้อ = คุณน่าจะเป็นคนอีสานพลัดถิ่น...มั๊ง (ประมาณว่า 11ไฮโล/ สายพันธ์กำลังจะเปลี่ยนแปลง)
ตอบถูก 7-8 ข้อ = คุณคือคนอีสาน......ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจนำเด้อออออออ
ตอบถูก 9-10 ข้อ = คุณใช่เลยยย ลาวอีสาน 8 สูบ 360 แรงม้า.... “ กินเข่าไป๋น้อ มาเด้อ มากินเข่านำกันนนนน ”

Friday, May 28, 2010

การประชุมผู้ประสานงานภาคอีสาน

ระหว่าง 19-20 พ.ค. ที่ผ่านมาเรามีการประชุมผู้ประสาน ADP และ เจ้าหน้าที่ M&E ของทุก ๆ ADP ในภูมิภาคอีสาน ที่โรงแรม (ใหม่เอี่ยม) กลาเซียร์ จ. ขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญที่อยากจะแบ่งปันให้ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ครับ

กรอบการประชุมจะมี 4 เรื่องคือ
การ update ทิศทางต่าง ๆ
การสรุปบทเรียนในการดำเนินงาน
การวางแผนปีงบประมาณ 2011
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ขยายงาน) ของภูมิภา

ทิศทางการดำเนินพันธกิจ
พี่น้องคงได้ทราบกรอบทิศทางโดยสรุปของพันธกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าถึงรูปแบบ การทำงาน ระบบงาน และ สิ่งที่เราทุก ๆ คนจะช่วยกับปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงให้ไปสูู่มิติใหม่ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น
 • CWBO (Child Well-Being Outcome)
 • IPM (Integrated Programming Model)
 • CMS ใหม่ที่มาพร้อม ๆ กับ Sponsorship Minimum Programming)
 • PMIS ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการโปรแกรมที่รวมหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน และ จะทำให้สามารถมีข้อมูุลที่เกี่ยวเนื้องกันได้มากขึ้น
รายละเอียดต่าง ๆ พี่ น้องที่เข้าร่วมกับการประชุมครั้งนี้จะกลัีบไปแบ่งกันให้พวกเราที่ไม่ได้มาร่วมทราบอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงส่วนกลางจะได้มีการประสานงาน และ สร้างความเข้าใจกับพี่น้องในโอกาสต่อไป

บทเรียนในการทำงาน
ทีมงานอีสานได้ทดสอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานแบบ Outcome Mapping หรือ เทคนิค "OM" การทำงานกับโรงเรียนในสถานศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ การทำงานแบบ shared direct benefit ที่สืบเนื่องมาจากการที่ัรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเรียนฟรี รวมถึง การสรุปสถานการณ์ และ ปรับแผนอันเนื่องมาจาก under spent ซึ่งสาระสำคัญที่พวกเราจะนำมาเป็นข้อกำหนดในการทำงานสำหรับช่วงต่อไปจะมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
 • แต่ละ ADP จะยังคงดำเนินการเตรียมกิจกรรมในรูปแบบทั้งกรอบ output ตามกรอบ Outcome Mapping ต่อไป ซึ่งกระบวนการพิจารณากรอบ Outcome Mapping และ กรอบกิจกรรม จะใช้เวทีของ OPB Review อนุมัติกรอบการดำเนินการ โดยให้แต่ละ ADP ได้ใช้กระบวนการเตรียมอย่างเพียงพอในพื้นที่ และ จะต้องมีการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยสรุปภาพของสถานภาพของตัวชี้วัด (Indicator) ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในระดับ output ของครึ่งปี/ปีที่ผ่านมาว่าดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัจจัยสำคัญอะไรที่เป็นตัวส่งเสริม/อุปสรรค และ บทเรียนสำคัญคืออะไร เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในปี 2011 ต่อไปได้
 • การทำงานด้านการศึกษาที่เราได้ยกเลิก exclusive direct benefit ให้กับเด็ก โดยคิดว่ารัฐบาลจะสามารถ take care ได้หมด แต่พวกเราทุก ๆ โซน และ ทุก ๆ ADP เห็นพ้องต้องก้ันว่ามีช่องว่างของการดำเนินการอย่างชัดเจน ที่เกิดจากการบริหารจัดการของโรงเรียน และ สัดส่วนของงบประมาณที่จัดให้เด็กก็ไม่สามารถครอบคลุมความจำเป็นที่เด็กนักเรียนต้องใช้ัในการเรียนการสอนได้ ซึ่งเราได้กำหนดรูปแบบ และ แนวทางคร่าว ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม MOD ในการกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินสนับสนุน(ลดช่ีองว่าง)ในด้านการศึกษาให้กับเด็ก RC ต่อไป
 • Under spent ที่ค่อนข้างสูงในภาคอีสาน ส่วนหนึ่ง (ส่วนใหญ่) มาจากการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการเตรียมกรอบงานแบบ Outcome Mapping ในทุก ๆ ADP และ ทุก ๆ Output ของ design ของโครงการ ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ทำให้เราได้เกิดเป็นประสบการณ์ และ แนวทางใหม่ในการดำเนินงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในปี 2011 จะมีความง่ายขึ้น วัดผลได้ชัดเจนขึ้น ส่วนหนึ่งผมต้องขอโทษที่ทำให้พวกเรามีงานมากขึ้น แต่ก็ขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ให้ความร่วมมือ และ คิดว่าในปี 2011 งานของทุก ๆ ทีมงานจะมีความหมายในเชิงการวัดผล และ รายงานผลมากขึ้นจากการเตรียม outcome mapping นี้ ส่วนการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจาก under spent ของแต่ละ ADP ซึ่งก็ได้รัีบความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประสานงานที่ได้วางแผนรองรับไว้แล้ว ซึ่งเราจะ monitor ร่วมกันต่อไป
การทบทวนแผนปีงบประมาณ 2011
ทุก ๆ โซน ทุก ๆ ADP ได้กำหนดตารางวันทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2011 หรือ OPB Review แล้ว โดยจะเริ่มในวันที่ 21 มิถุนายน สิ้นสุดในเดือนกรกฏาคม เพื่อเดือนสิงหาคม (9-11) เราจะได้ไป retreat ร่วมกันทีมงานภาคใต้ และ กทม. โดยไม่มีห่วง รายละเอียดทาง RM ของท่านจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ

การทบทวนครั้งนี้จะเน้นย้ำในประเด็นหลัก ๆ คือ
 1. ให้มีการวิเคราะห/สรุปบทเรียนของการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยให้ทำเป็นลักษณะของการสรุปสถานะภาพของตัวชี้วัดที่เราได้ทำ Outcome Mapping ไว้ (อันนี้ต้อง link ไปที่ตาราง ITT) ว่าเราสำเร็จหรือไม่อย่างไร มีบทเรียนอะไร ตัว Basic Information sheet ที่ต้อง update ก็จะเป็นตัวช่วงในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย และ วางแผนสำหรับรอบกิจกรรมของปีต่อไป
 2. update Outcome Mapping ในเชิงของเป้าหมายของตัวชี้ัวัดว่าจะยืนยันเป้าหมายเดิม หรือ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากข้อ 1 และ
 3. เลือกดำเนินชุดกิจกรรมภายใต้ Output ตามกรอบงานข้อ 2 ที่ได้มีการปรับปรุง และ ตั้งเป้าหมาย โดยดึงบทเรียนของการดำเนินกิจกรรมปีที่ผ่านมาเป็นตัวกรอบพิจารณาปรับปรุง และ ที่สำคัญบทบาทของเจ้าหน้าที่ และ การมีส่วนร่วมดำเนินการของ Partner หลัก จะต้องมีการวิเคราะห์ และ กำหนดในการดำเนินกิจกรรมด้วย
 4. สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือแผนการ Monitoring จะดำเนินการอย่าง ซึ่งอันนี้สำคัญที่จะต้องวางแผนดำเนินการเพราะจะส่งผลต่อการสรุปงาน และ รายงานผล รวมถึง วางแผนรอบต่อไปด้วย
กลุ่มที่จะเริ่้้่มก่อนก็จะเป็นกลุ่มที่กำลัง design/redesign ที่ต้องการมีการดู logframe ร่วมกันครับ และ กลุ่ม LEAP Aligned สุดท้ายคือกลุ่มที่เตรียมปิด และ กำลังประเมินผลเป็นกลุ่มสุดท้าย

ทิศทาง/ยุทธศาสตร์การดำเนินพันธกิจ
ตามที่ได้แจ้งวาระ update ทั้งจาก partnership และ ท่านผู้อำนวยการ และ ทีมงาน Marketing แล้วนั้น สิ่งที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมคือการ "พัฒนาตนเอง" ให้ไปควบคู่กับสิ่งที่ส่วนกลาง RM/OM จะจัดให้ เพราะการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของศุภนิมิตนั้น เร็วมาก หากเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ แม้แต่เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีต ดังนั้น การพัฒนาตัวเองให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และ ปรับปรุงแนวทางให้เข้ากับทิศทางและวิธีการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับพนักงานศุภนิมิตทุก ๆ คน

ในงานนี้ท่านผู้ำอำนวยการ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ หรือพี่เล็กของเราก็มาเยี่ยมให้กำลังใจ และ ร่วมประชุมด้วย โดยสาระสำคัญหลักที่ผู้อำนวยการได้เน้นย้ำคือ
 • Core capability framework คือกรอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบนี้เป็นกรอบที่ศุภนิมิตมุ่งที่จะพัฒนา (คาดหวัง) ให้พนักงานพึงมีในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะจะเน้นเรื่องงานอย่างเดียว ซึ่งได้พูดถึงตัว work life balance ด้วยคือการสมดุลระหว่างงาน และ ชีวิตส่วนตัว
 • ผู้อำนวยการได้พูดถึงแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของ profit center ซึ่งอยากให้แต่ละทีม/ภูมิภาคได้นำไปคิด และ สร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่จะทำให้งานของเราที่เป็นอยู่เชื่อมโยงกันและก่อให้เกิดกำไรในการที่ศุภนิมิตจะนำผลกำไรนั้นไปดำเนินการช่วยเหลือคนยากคนจนต่อไป
 • ท่านได้เน้นย้ำให้แต่ละทีมได้ระแวดระวัีงการดำเนินการ โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตทั้งตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ รวมถึง แบ่งปันเรื่อง mis appropriate ในช่วงที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันต่อไป
รวมถึง คุณวีชัชชฎา (พี่นุช) ผู้จัดการฝ่าย Marketing ก็มา update แนวทางใหม่ ๆ ช่องทางการเข้าถึงงบประมาณใหม่ในการช่วยเหลือเด็ก-ครอบครัวใน ADP
และ ทีมงานของ HR ประกอบไปด้วย คุณวีวา (รูธ) ผู้จัดการแผนกบุคคล และ คุณบัณฑิต (เด่น) ทีมงานหลักจาก capacity building ก็มาร่วมด้วย ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่ได้แบ่งปันทั้งการจัดการกับความเครียด/แนวทางการดูแลพนักงาน (staff care) และ กรอบ benefit ต่าง ๆ ที่พนักงานจะได้รับ เป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ


ขอบคุณตัวแทนจากแต่ละโซนที่ได้ช่วยแบ่งปันข้อคิด หนุนใจในการทำงานพี่สุรศักดิ์ จงรัก อ. ปราโมทย์ RM ธีราวุธ คุณเกียรติศักดิ์ที่ได้แบ่งปันผ่านการนมัสการช่วงเช้า และ ข้อคิดก่อนนอน

สุดท้ายขอบคุณทุก ๆ คนทีจะนำผลจากการประชุมนี้ไปแลกเปลี่ยน/พูดคุย และ พัฒนางานของเราต่อไป

ขอบคุณครับ
========================================================
เก็บภาพบรรยากาศการประชุมมาฝากครับ
ทั้งคนท้องเล็กท้องใหญ่เต็มห้องประชุมเลยครัีบ