Monday, May 19, 2008

กระบวนการวางแผน Transition

Transition Plan หรือ แผนการถอนตัว/เปลี่ยนผ่าน หมายถึงแนวปฏิบัติด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการยุติ (หรือการเปลี่ยนแปลง) ความช่วยเหลือสนับสนุนที่ให้แก่ชุมชนในลักษณะที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งที่จะสามารถรักษาผลสัมฤทธิ์ที่โปรแกรมก่อให้เกิดขึ้นให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ส่วนในระดับของโครงการการถอนตัวอาจหมายถึงการสิ้นสุดโครงการหรือการเปลี่ยนจากโครงการหนึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งขณะที่โปรแกรมที่โครงการนั้นเป็นส่วนประกอบอยู่ยังคงดำเนินต่อไป

โดยกระบวนการจัดทำแผน transition นั้น จะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จภายในวันสองวัน แต่ การวิเคราะห์และจัดทำ transition นั้นถือเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งในองค์ประำกอบของ LEAP รวมถึง จะต้องใช้ระยะเวลา และ กระบวนการที่ใช้ระยะเวลา และ องค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน รูปที่แนบมานั้นแสดงถึงการพิจารณาจัดทำแผนการถอนตัว และ ความยั่งยืน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักของ LEAP ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ดังนี้
1. การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินตัวผลการดำเนินงานในรอบระยะที่ผ่านมาของโปรแกรม ซึ่งจะบอกถึงผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จของโปรแกรม รวมถึง ระดับของความยั่งยืนในการดำเนินโปรแกรม ซึ่งจะต้องเป็นวัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งของการประเมินผลด้วย
2. การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการสะท้อนผลการประเมินผล โดยเป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนหลัก หรือ ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโปรแกรม ซึ่งผลลัพท์ของการสะท้อนผลจะได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป
3. การออกแบบ (ใหม่) (Redesign) เป็นการนำเอาประเด็นคงค้าง หรือ ประเด็นปัญหาใหม่ที่ค้นพบ หรือ ยังคงค้างอยุ่มาวิเคราะห์สาเหตุ-ผลกระทบ เพื่อนำไปสุ่การแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นการดำเนินการออกแบบ และ ยืนยันร่วมกับหุ้นส่วนหลักในการดำเนินโปรแกรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนความยั่งยืน และ แผนการถอนตัวของโปรแกรม

รายละเอียดติดตามได้ในหัวข้อต่อไป..................

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

No comments: