Sunday, April 5, 2009

ความสำเร็จอยู่ที่ใจได้พบก้ันชาวบ้านคนหนึ่งที่มหาสารคาม ใจสู้จริง ๆ ครับ
เก็บภาพแปลงเกษตรของเธอท่ามกลางความแห้งแล้งมาฝาก

No comments: