Wednesday, June 11, 2008

ลงนามความร่วมมือในการนำ LEAP ไปสู่การปฎิบัติ


หลักฐานการลงนาม
ความร่วมมือในการนำ LEAP ไปสู่การปฎิบัติของทีมงาน MOD
ลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2008
ที่สายธารรีสอร์ท ชลบุรี
Posted by Picasa

No comments: