Friday, November 13, 2009

"พลังความเข้มแข็งของชุมชน" : Community Empowerment

Community Empowerment "พลังความเข้มแข็งของชุมชน"

สรุปบทเรียนสำคัญจากการประชุมทีมงาน ADP ที่สนับสนุนโดย WVUS ระหว่าง 12-13 พฤศจิกายน 2009 ที่โรงแรม Town in Town กรุงเทพฯ มาฝากครับ............

พลังความเข้มแข็งของชุมชน หรือ ภาษาอังกฤษที่หลายคนอาจเคยได้ยิน คือคำว่า Community Empowerment ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญขององค์กรร่วมพันธกิจในการทำงานกับชุมชน ซึ่งหากมองกันแบบผิวเผินงานที่เราทำอยุ่ ก็อยุ่ในแนวของ empowerment แต่หากจะให้มีการจัดระดับของความเข้มแข็งของชุมชนแล้วนั้น สามารถแบ่งโดยใช้เรื่องของการมีส่วนร่วม "Community participation" มาช่วยจัดได้ดังนี้
  1. Information : มีส่วนร่วมเพียงให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นการให้ข้อมุลทางเดียว "one way"
  2. Consultation : ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน เป็นการให้ข้อมูล-แลกเปลี่ยนข้อมูุลสองด้าน
  3. Collaboration : ประสานความร่วมมือ คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และ ตัดสินใจ - shared control
  4. Empowerment : เป็นการถ่ายโอนการคิด การตัดสินใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน
ซึ่งหากเราย้ัอนกลับมาดูในงานของเราที่เป็นอยู่ อาจกล่าวได้ว่าเราเองยังไม่ถึงระดับของ Empowerment อย่างจริงจังตามที่เราได้คิด และ วางแผนไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะอยู่ในระดับที่ 2 หรือ 3 เท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่า จากระดับ 2-3 ที่เป็นอยู่นั้น จะนำไปสู่ระัดับ 4 ได้อย่างไร

ฝากไว้เป็นประเด็นในการพิจารณาวางแผนการทำงาน กำหนดบทบาทของทีมงานในการทำงานกับชุมชนหรือ partner โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ADP ที่อยู่ในช่วย transition จะมีกลไก หรือ วิธีการทำงานอย่างไรที่มุ่งให้เกิด empowerment กับ partner ต่าง ๆ ที่เราทำงานร่วมด้วย

เราจะคุยกันต่อเรื่องนี้ในการพบปะกันครั้งต่อ ๆ ไปครับ

ส่งรูปบรรยากาศ และ mind map สรุปเนื้อหาสำคัญมาให้ครับ
No comments: