Thursday, June 3, 2010

OPB Review Guideline

ผมสรุปประเด็นที่คณะกรรมการ review แผนและงบประมาณจะได้ย้ำ และ ซักถามเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

การประเมินสถานการณ์ของการดำเนินงานในช่ีวงที่ผ่านมา
 • ผลการดำเนินงาน (รายงานผลการดำเนินงาน)
 • สะท้อนผลตัวชี้วัด (Output Indicator เปรียบเทียบเป้าหมายในปีที่่ผ่านมา)
 • บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน / จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การวิเคราะห์หุ้นส่วนในการดำเนินการ
 • หุ้นส่วนในการดำเนินกิจกรรม
 • หุ้นส่วนที่จะดูแล/รองรับงานที่ได้เกิดขึ้น หรือ สำเร็จแล้ว (Output)
Completing BIS 3.0 เพืิ่อช่วย
 • การจัดกลุ่มเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ความครอบคลุมการออกแบบกิจกรรม/เลือกพื้นที่
 • วิเคราะห์แนวโน้มของการดำเนินการ
Outcome Mapping
 • ความเข้าใจ/การอธิบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ
 • การตั้งความฝัน/ตั้งเป้าหมาย (Visioning and Targeting)
Implementing Framework (การจัดทำกรอบการดำเนินงานภายใต้ output)
 • การพัฒนากรอบการทำงานภายใต้ output
 • การกำหนด/เลือกกลุ่มเป้าหมาย (เชื่อมโยงกับ ITT)
 • กระบวนการตรวจวัดผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม (วัด output indicator)
การทบทวนกิจกรรมย่อยภายใต้ Output
 • พิจารณาชุดกิจกรรมในแต่ละ Output
 • ดูความสัมพันธ์ และ เชื่อมโยงของกิจกรรม
 • การกำหนดบทบาทของ partner
 • การจัดสรรงบประมาณ
 • เนื้อหา และ วิธีการ

ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ได้หารือ และ กำหนดรูปแบบร่วมกับ RM ของท่านแล้ว ให้สอบถามกับ RM ของท่านได้ต่อไป

โดยการนำเสนอ เน้นย้ำว่า ให้
 1. IPM เป็นผู้นำเสนอภาพรวมของงาน / ผลการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค ความท้าทายที่พบ
 2. M&E จะเป็นผู้นำเสนอข้อมุลสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบการรายงาน และ ติดตามผล
 3. ทีมงานพี่น้องในโครงการจะรับผิดชอบนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ output ที่ได้รับามอบหมายในแต่ละโครงการครับ
แล้วพบกันครับ
ขอพระเจ้าอวยพระพร

No comments: