Wednesday, August 3, 2011

บทเรียนจาก OPB review

เสร็จส้ินไปแล้วกับการทบทวนแผนและงบประมาณประจำปี 2012 ภาพรวมของคุณภาพแผนงานและงบประมาณมี่พี่น้องได้ช่วยกันทำออกมาดีกว่าปีที่แล้วมาก ทั้งข้อมูลและ คุณภาพของกิจกรรม ในฐานะตัวแทนของฝ่ายปฏิบัติการก็ขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนด้วยครับ

บทเรียนสำคัญที่อยากจะฝากเป็นประเด็นเรียนรู้ และ เป็นโจทย์ในการปรับปรุงที่เป็นประเด็นร่วมจะมีดังต่อไปนี้

1. การสรุปผลการดำเนินงาน (การสรุปค่าในตาราง ITT) ส่วนใหญ่พวกเราจะสรุปได้แต่เพยงาิ่งที่ได้ทำ (กิจกรรมที่ได้ทำ) ไม่ได้สรุปสิ่งที่ทำได้ (ผลสำเร็จตาม output) ซึ่งการติดตามเพื่อวัดผล output เป็นประเด็นที่จำเป็นต้องปรับปรุงต่อไป ซึ่งกลไกการวัดผล การประเมินตัวชี้วัดเป็นสิ่งาำคัญมากๆ ในการวางแผนแบบ outcome mapping หรือ result based management.

2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ยังไม่สะท้อนถึงการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงจาก output ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายจากโควต้าการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง การออกแบบกิจกรรมแบบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก็ยังไม่เห็นความชัดเจนมากนัก

3. การจัสรรงบประมาณด้วยกลไก sponsorship นั้นยังพบว่ามีความคาดเคลื่อนในความเข้าใจอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องปรับจูนภายในทีมและปรับจูนกับหุ้นส่วนให้ดี

4. ระดับความเข้าใจในภาพรวมของสมาชิกในทีมงานยังต้องมุ่งเน้นให้มีมากขึ้น พสกเราถนัดในการทำงานของใครของมัน กิจกรรมใครกิจกรรมมัน ขาดการเช่ือมโยงในภาพใหญ่ทำให้เสียโอกาสในการบูรณาการระหว่างโครงการ การวางแผนงานร่วมกันภายในทีมงานเป็นส่งที่จะต้องเน้นให้มากขึ้น ฝากท่านผู้ประสานงานโครงการด้วยครับ

5. ความเช่ือมโยงของกิจกรรมปี 2012 กับกิจกรรมในปี 2011 การต่อยอดของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไว้ การติดตามผลวัดความสำเร็จ และ เก็บตกสำหรับกิจกรรมปี 2012 คงต้องให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยครับ

ทีมงาน OM/RM จะวางแผนที่จะทำงานกับพวกเราต่อไปครับ.....

พระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ
สราวุธ
Published with Blogger-droid v1.7.4

No comments: