Wednesday, October 28, 2009

COP : ชุมชนแห่งการเรียนรู้-เตรียมแบ่งปันในการประชุมทีมภาคอีสานครั้งที่ 2/2010 (ธันวาคม 09)

พี่น้องครับ

เดือนธันวาคม 09 นี้เราจะมีการประชุมทีมงานของภาคอีสานครั้งที่ 2/2009 ซึ่งจะเป็นการประชุมประจำไตรมาสที่เราตั้งใจจะมี 3-4 ครั่งต่อปี ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญอันหนึ่งคือการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ร่วมกัน จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เราได้สรุปประเด็นเรียนรู้ไว้ 3 เรื่องในแต่ละกลุ่ม COP ซึ่งเราจะเฝ้ารอสิ่งที่ทั้ง 3 ทีมโดยคุณเือื้อ (คุณเกียรติศักดิ์/คุณ jeffy และ คุณปราโมทย์) จะช่วยนำมาแลกเปลี่ยนกับเราในการประชุมที่จะถึงนี้
ดูภาพบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมาสำหรับเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ในการประชุมผมจะกำหนดให้มีวันแห่งการเรียนรู้ คือเป็นวันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยจะเปิดโอกาสให้แต่ละทีมงานได้แบ่งปันบทเรียนของตนเองจากการทำงานที่ผ่านมา โดยจะกำหนดหัวข้อในการแบ่งปันครั้งนี้คือ

กิจกรรมที่เป็น best practice ของแต่ละ ADP ซึ่งขอให้แต่ละ ADP ได้เตรียมสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน โดยเลือกกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรมในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา มาแบ่งปันโดยขอให้สรุปเป็นเอกสารสรุปบทเรียนประมาณไม่เกิน 3 หน้ากระดาษแบ่งปันในหัวข้อหลักคือ
  • กระบวนการดำเนินกิจกรรมที่ทีมงานได้เตรียมและดำเนินการ (กรอบแนวคิด/วัตถุประสงค์/วิธีการ)
  • ผลที่เกิดขึ้น (ผลจากการวัดผล ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว)
  • บทเรียน และ ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการ-นำไปประยุกต์ใช้
ในรายละเอียดผมจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านผ่านทาง RM ของท่านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งข้อความนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ และ แจ้งการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการเข้าร่วมประชุมที่จะถึงนี้ครับ

ขอบคุณครับ แล้วพบกันในฉบับต่อไปครับ
No comments: