Tuesday, June 23, 2009

ดงหลวงวันนี้......

ทีมดงหลวง

กับการทบทวนวันที่สอง สับดาห์ที่สองของการทบทวน OPB ทีมดงหลวงประกอบไปด้วย หัวหน้าเปิ้ล หัวหน้าออ หัวหน้าโอ หัวหน้าเอ็ดดี้ หัวหน้าอ๋อย และ หัวหน้าดา ร่วมแบงปันและแลกเปลีี่ยน ที่ดงหลวงเป็นการทบทวน logframe สำหรับการดำเนินงานใน phase 2 คือระหว่าง 2010-2013 เป็น phase พิเศษที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การถอนตัวในปี 2015

ข้อเด่นที่พบ/ข้อเท็จจริง
  • การครอบคลุมกล่มเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประมาณ 32.78% ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้้นวิเคราะห์ และ ทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายพื้นที่มากนัก เพียงแต่มุ่งเน้นกลุ่มที่มีความพร้อม
  • ทีมงานสามารถอธิบายพื้นที่เป้าหมาย/มีข้อมูลที่ดีในระดับหนึ่งที่จะสามารถขับเคลือนการออกแบบให้ออกมาเป็น project/programme logframe ได้
  • ความรู้ ความเข้าใจงาน และ พืนที่เป้าหมายอยู่ในระดับดี
  • การมีส่วนร่วมวางแผน และ ตอบคำถามของทีมงานต่างๆ ทำได้ดี

การออกแบบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน หลัก ๆ ทีมงานจะดำเนินการใน 3 เรื่อง
  • เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
  • อาชีพเสริม
  • องค์กรชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน
สิ่งที่ทีมดงหลวงจะต้องทำต่อคือการพัฒนารูปแบบขององค์กรชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ การสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพที่เป็นฐานที่จะพัฒนาต่อยอดสำหรับกลุ่มอาชีพเดิม 
การวิเคราะห์ปฏิทินฤดูการทำให้ทราบว่าแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมในพื้นที่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
การบูรณาการการส่งเสริมอาชีพ และ การเพิ่มผลผลิตของมันโดยการส่งเสริม "ปอเทือง" สำหรับเป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดิน และ สามารถใช้เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วย

ตัดโครงการสุขภาพ และ HIV ออก โดยให้บูรณาการกับโครงาการพัฒนาเด็ก และ เยาวชนในการศึกษา

โครงการพัฒนาการศึกษา
จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนการสอนของเด็ก และ บูรณาการกับทักษะชีวิต รวมถึง นึกถึงประเด็นเรื่องสุขภาพ และ HIV/AIDS ตามที่ทีมงานได้ตั้งใจจะทำเป็น project logframe

โดยทีมงานจะกลับไปทบทวน และ ปรับปรุง logframe นำส่ง แล้วนัดหมายเพื่อ review annual plan fy 10 อีกครั้งหนึ่งร่วมกันต่อไป

ขอบคุณทีมดงหลวงมาก ๆ ครับ

หมายเหตุ : ดงหลวงเป็น ADP แรกที่มีขนมขบเคี้ยวมาฝากทีมกรรมการทบทวน แถมหัวหน้าทีม คุณเปิ้ล ปวดฟัน กินไม่ได้อีก  ขอบคุณหลาย ๆ ครับ

No comments: