Thursday, June 25, 2009

หล่มเก่า ไม่ติดหล่มแล้ว

หล่มเก่า-ไม่ติดหล่มแล้วครับ


ทีมงานหล่มเก่้้า 7 ชีิวิต ประกอบไปด้วย ติ๊บ โอ๋ น้อย ติ๋ม มด ท๊อป และ เปี้ยก ได้แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจในการคิดและเตรียมข้อมูลในกระบวนการ redesign ในช่วงที่ผ่านมา โดยสรุป กรอบการออกแบบของทีมหล่มเก่าจะประกอบไปด้วย 3 project ได้แก่
  • การพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายได้
  • การศึกษา และ พัฒนาเด็ก
  • CSMP
โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายได้จะมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ CP 888) ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของชาวบ้าน โดยการส่งเสริมการเตรียมดิน และ ใช้ปุ๋ยให้ถูกสัดส่วนตามสภาพดิน มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านโดยแนวคิด food security เหลือกินไปขาย รวมถึง มุ่งเน้นพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่จะรองรับงานของศุภนิมิตเมื่อถอนตัวออกไป

phase นี้จะเป็น phase ที่สองระหว่างปี 2010-2014 ซึ่งหากเป็นรถ....ก็จะเป็นรถที่กำลังเยียบคันเร่งสุด ๆ ที่จะต้องนำพาชาวบ้านพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง

อีกหนึ่งโครงการ ก็จะมุ่งเน้นพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการอ่านเขียน และ คิดคำนวน รวมถึง มีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ประสบการณ์๋ต่าง ๆ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ทีมงานได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวนหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์จำนวนเ็ด็ก และ การพิจารณาระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ที่จะเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินการ รวมถึง สำหรับขยายผลกับโรงเรียนลูกข่าย หรือ โรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ขอบคุณทีมงานหล่มเก่ามาก ๆ ครับ

แล้วพบกันอีกครั้งตอน OPB review annual plan

1 comment:

lomkao_2010 said...

สวัสดีครับ ผมนครและทีมงานหล่มเก่าได้เดินทางถึงบ้าน เที่ยงคืนครับ อย่างปลอดภัย ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำและที่ทำให้หล่มเก่าไม่ติดหล่มแล้วครับ