Tuesday, June 16, 2009

Review logframe ไพรบึง ADP

June 16, 09.

ผ่านไปอีก 1 ADP หรือ เข้าสู่วันที่สองของการทำ OPB Review ภาคอีสาน ซึ่งจะแตกต่างจากการ review ของบุรีรัมย์ในช่วงที่ผ่านมา โดยประเด็นหลัก ๆ ที่จะพิจารณาได้แก่
1. Justification 
2. Causes of problem
3. Alternative Solutions
4. Programme Theory
5. Situation Analysis
6. Targeting
7. Action Plan (Annual Plan)

ผลการทบทวนสามารถดำเนินการทบทวนได้เพียง 2 project คือ Project Economic development และ Project Education. โดยที่ได้ร่วมกับทบทวนในระดับของ Goal กับ Outcome และ Output ซึ่งจากการทบทวนบทเรียนที่ได้รับคือ
  • การวิเคราะห์ปัญหานั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุเป็นสิ่งที่ดี และ ต้องมีข้อมูลมารองรับ
  • แต่ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ ปัญหาเราจะมาแก้ไขเอง
  • ต้องมีการวิเคราะห์ partner และ คุยร่วมให้ชัดเจนก่อนกำหนดเป็น programme theory ของ ADP
  • จัดทำ logframe ให้ชัดเจนมากขึ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Education project/โครงการสุขภาพ (TB/HIV)
สิ่งที่ต้องทำต่อ
  1. การปรับรูปของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจให้มุ่งเน้นในส่วนที่เป็นความถนัดของ WVFT และ วิเคราะห์ส่วนที่ partner ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ควรจะทำ
  2. แนวทางการทำงานกับสหกรณ์โดยดึงบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของศุภนิมิตในอดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นแนวทางการทำงานของตนเอง
  3. กำหนดพื้นที่นำ่ร่องในด้านการศึกษา / โรงเรียนนำร่อง
  4. เกณฑ์พิจารณาความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก
  5. ทบทวนรูปแบบ และ แนวทางการทำงานของ TB/HIV Project
นัดหมายให้นำส่ง logframe ที่ทีมจะกลับไปทบทวนและส่งให้คณะกรรมการได้ review ในวันที่ 26 มิถุนายน 2009 ทาง Email. และ นัดหมายในการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

No comments: