Friday, June 5, 2009

แนวทางการจัดเตรียม OPB ของแต่ละ ADP

แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลประกอบการทำ OPB Review (อันนี้หมายถึงจะมี opb หรือ ไม่มี opb review ก็ต้องมีเอกสารเหล่านี้อยูี่แล้ว) และ ควรนำมาคือ
 • PDD หรือ PPDD
 • programme/project logframe
 • evaluation report (ถ้ามี)
 • ิbaseline report (ถ้ามี)
 • transition plan (กรณีของ ADP ที่กำลัง transition)

เอกสารที่จะต้องเตรียม (อันนี้เป็นกรณีของสำหรับปี 2010)
 • Basic Information sheet version 2.0 ที่ได้ส่งให้ไปแล้ว
 • draft annual plan fy 2010 ให้ใช้ format ปัจจุบันที่ OSD ส่งให้ครับ
 • draft design plan กรณีของ ADP ที่กำลังทำ Assessment
 • LEAP Implementation Plan (Design/Redesign plan) สำหรับปี 2010 สำหรับ ADP ที่กำลังประเมินผลในปี 2009

การนำเสนอ
ให้พิจารณาใน 7 ประเด็นที่ผมได้ให้ไว้เป็นแนวทางในไฟล์ powerpoint ข้างบน แล้ว จัำดทำเป็น Presentation file และ นำเสนอให้กับกรรมการเป็นลำดับตามหัวข้อที่ได้ให้ไว้ ซึ่งผมขอให้แนวทางในรา่ยละเอียด (วิธีคิด และ การนำเสนอ )ด้วนี้้ครับ

ข้อแนะนำในการนำเสนอ
Basic Information Sheet
 • นำเสนอภาพรวมของปี 2009 จากการนำเข้า BIS 2.0
 • นำเสนอความแตกต่าง/การเปลี่ยนแปลงจาก BIS 1.0 หรือจากปีที่แล้ว
 • นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโปรแกรม เช่นปัจจัยด้านการเมือง/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านการเกิดโรค หรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ถ้ามี
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย (Targeting/Segment)
 • นำเสนอผลจากการวิเคราะห์ BIS 2.0 ว่า ADP ของเราควรจะมุ่งเน้นกลุ่่มเป้าหมายไหน/พื้นที่อะไร/โรงเรียนอะไร
 • หากเป็นสหกรณ์ ประเด็นที่สำเร็จ/คงค้างที่เหลือคืออะไร/เงื่อนไขการสนับสนุน/แนวโน้มผลประกอบการณ์ในอดีต-ปัจจุบันเป็นแบบไหน
Output Indicator/Target (Eop/12/6) จากกรอบของ Logframe ของแต่ละ project
 • ให้นำเสนอ output และ Indicator 
 • หากทราบค่า baseline ก็นำเสนอ baseline value แต่ไม่ทราบ ให้คาดการณ์/ประมาณการณ์จากข้อมูลทุติยภูมิ จากนั้น
 • ให้ นำเสนอในราย outcome ว่า แต่ละ output จะมีเป้าหมายการทำงานอย่างไร โดยพิจารณา
  • เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  • เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
  • เป้าหมายครึ่งปีงบประมาณ
 • ซึ่งการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นที่มาของการคิดถึงจำนวน/ขนาด/พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายด้วย
Activity(ies)จะทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
 • กิจกรรมหลักที่เป็นชุดกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ output (ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้) เกิดผลสำเร็จ
 • จะต้องแสดงให้เห็นวากิจกรรมหรือชุดกิจกรรมนั้สามารถนำส่งเป้าหมายทีี่ได้ตั้งไว้ได้
 • นำเสนอกิจกรรม/ชุดกิจกรรมในราย output ตามลำดับจุดมุ่งเน้น
 • จากฐานคิดกิจกรรมดังกล่า่วจะใช้งบประมาณอย่างไรมีกรอบการคิดงบประมาณเท่าไหร่
 • จะมีวิธีการวัดผลอย่างไร/แบบฟอร์ม/การประเมิน/การสรุปและรายงานผล
 • การจัดทีมงานรับผิดชอบ
 • รูปแบบการทำงานร่วมกัน
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ และ หากมีคำถามติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับ

รูปแบบและการเตรียมเอกสาร
 • ให้แต่ละทีมได้จัดเตรียมเอกสารตามที่ผมแสดงรายการอยูื่ในรูปแบบของ electronic file ไว้ 1 ชุด 
 • ขอ save ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (จะได้บังคับฝึกนึกคำภาษาอังกฤษบ้าง)
 • และ จัดทำเป็นเอกสาร (Hard copy) จำนวน (ขั้นตำ่ 2 ชุดเผื่อกรรมการที่ไม่มี computer ครับ

ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุก ๆ ท่านในการนำทีมนะครับ
สราวุธ

No comments: